TTU và TUH: Tham vấn mô hình Viện – Trường trong đào tạo Y khoa

Hai đơn vị đã có cơ hội tham vấn về kinh nghiệm và chuyên môn trong việc thiết lập cơ chế phối hợp trong đào tạo Y Khoa.