Thm m?t b?nh vi?n hi?n ??i ? pha Nam

T?p trung vào 2 chuyên khoa chính : Khoa N?i và Khoa Ngo?i, B?nh vi?n ?a khoa Tân T?o (Long An) ho?t ??ng t? ngày 6/8. 

B?nh vi?n ?a khoa Tân T?o có 8 khoa chính:

  • Khoa N?i

  • Khoa Ngo?i

  • Khoa M?t

  • Khoa Nhi

  • Khoa Da Li?u

  • Khoa Ph? S?n

  • Khoa Tai-M?i-H?ng

  • Khoa R?ng-Hàm-M?t.

Bên c?nh ?ó có các khoa c?n lâm sàn h? tr? nh?: Khoa C?p c?u, Khoa Chu?n ?oán Hình ?nh, Khoa xét nghi?m, Khoa D??c và Nhà thu?c ??t chu?n GPP, v.v...

nh?ng ??u t? ??y ?? trang thi?t b? hi?n ??i, ??ng b?, c v?n ??u t? l?n, ???c nh?p kh?u t? M?, Nh?t, ??c, Hn Qu?c& ??i ng? Bc s? giu kinh nghi?m trong cc l?nh v?c cng ??i ng? cn b? nhn vin c tay ngh? cao. ?nh: TT.

B?nh vi?n ?a khoa Tân T?o. 

B?nh vi?n 8 t?ng n?m ? Khu công nghi?p Tân ??c, huy?n ??c Hòa, t?nh Long An, t?ng di?n tích m?t b?ng g?n 2 ha, trong ?ó di?n tích s? d?ng g?n 8.000 m, t?ng v?n ??u t? 530 t? ??ng. B?nh vi?n ?ã ?i vào ho?t ??ng vào ngày 6/8/2015 và ?ang d?n có ???c s? quan tâm và tin t??ng c?a ng??i dân t?i ?ây.

 

Top