Anh hàng xóm tốt bụng tại bệnh viện Tân Tạo

[Câu chuy?n b?nh vi?n] - Anh hàng xóm ??c Hòa t?t b?ng. 

 Sáng nay, t?i b?nh vi?n Tân T?o, trong lúc m?i ng??i v?n ?ang ch? t?i l??t ?? ???c khám b?nh cho chính mình.. thì ?âu ?ó, chúng tôi b?t g?p m?t câu chuy?n vô cùng ý ngh?a và th?t s? xúc ??ng.
Chúng tôi c? ng? hình ?nh trên là m?t ng??i con trai ?ang d?n m? mình ?i khám b?nh, vì th?y anh ta dìu d?t, ch?m lo h?t s?c t?n tình cho bà c?. Khi ti?p xúc, chúng tôi m?i bi?t anh tên Ph??ng, hi?n ?ang ng? t?i ?p 1B, xã H?u Th?nh, huy?n ??c Hòa, t?nh Long An. H?i v? tình hình s?c kh?e c?a bà, anh m?i cho bi?t "không, tôi ?âu ph?i con cái gì c?a bà, nhà tôi g?n nhà bà thôi, bà không có con cái gì c?, nay ? b?nh vi?n Tân T?o có t? ch?c khám b?nh mi?n phí nên tôi tranh th? ch? bà ?i khám. Già r?i, mà không có con cái, b?nh t?t ?i không ???c, tôi là hàng xóm th?y v?y sao ?ành lòng b? bà".

Anh Ph??ng ??y bà c? r?i kh?i b?nh vi?n Tân T?o


???c bi?t, bà tên Nguy?n Th? Gân, hi?n ?ang ? cùng ch?ng trong c?n nhà tình th??ng v?a ???c c?p t?i ?p 1B, xã H?u Th?nh, huy?n ??c Hòa. Gia c?nh khó kh?n, s?c kh?e 2 ông bà l?i y?u. Ông bà l?i không có con cái ch?m sóc nên có vi?c gì thì c?ng nh? nh?ng ng??i hàng xóm t?t b?ng nh? anh Ph??ng. "Bà nay ?ã 73 tu?i, b?nh c?a ng??i già, ?au nh?c x??ng kh?p, tai m?t không còn nghe th?y rõ, ?i ??ng m?i ngày c?ng ch? nh? có cây g?y b?ng tre thôi, chúng tôi c?ng ?âu giúp ???c gì h?n n?a" - anh Ph??ng cho hay.
Sau khi th?m khám t?i b?nh vi?n Tân T?o trong ch??ng trình khám b?nh mi?n phí cho ng??i dân ??c Hòa, xét v? s?c kh?e, bà Gân ?i l?i r?t khó kh?n nên b?nh vi?n ?ã t?ng cho bà 1 xe l?n và 1 cây g?y ch?ng, thu?c u?ng cùng 1 ít quà t?ng t? ch??ng trình, V?i hi v?ng có th? giúp bà di chuy?n d? dàng h?n trong sinh ho?t m?i ngày.

 bà Nguy?n Th? Gân


Anh Ph??ng c?ng cho bi?t thêm " Nhà bà nghèo, ?âu có ti?n ?? ?i khám b?nh mua thu?c, nh? B?nh Vi?n t? ch?c ch??ng trình khám b?nh mi?n phí này mà bà có ???c c? h?i ?i khám b?nh, tôi th?y v?y c?ng m?ng cho bà, gi? bà có xe l?n ?? ?i r?i, tôi ??n ?ây c?ng không ngh? là bà l?i ???c t?ng nh?ng món quà có ý ngh?a nh? v?y, th?t tình c?ng th?y m?ng lây cho bà c?"

Chúng tôi, nh?ng ng??i t? ch?c ch??ng trình khám b?nh mi?n phí, th?t s? r?t xúc ??ng tr??c tâm chân tình c?a anh Ph??ng. B?nh vi?n xin c?m ?n anh, c?m ?n nh?ng t?m lòng nh? anh Ph??ng, ?ã ??a nh?ng hoàn c?nh khó kh?n ??n B?nh vi?n, ?? chúng tôi có th? ti?p s?c cùng anh giúp ?? h?, chia s? cùng h? và h?n h?t, ?em ??n cho h? thêm nh?ng ni?m tin vui trong cu?c s?ng.
Nhìn n? c??i r?ng ng?i c?a anh, chúng tôi bi?t : tr?i m?a ? ??c Hòa s? l?nh l?m, nh?ng không th? nào làm l?nh ?i cái tình mà ng??i ??c Hòa dành cho nhau ngày hôm nay.


- B?nh vi?n Tân T?o - hành ??ng vì s?c kh?e ng??i dân ??c Hòa--

--------------------------------------------

CÔNG TY C? PH?N B?NH VI?N TÂN T?O
??a ch?: Lô 10 ???ng ??c Hòa H?, KCN Tân ??c, ?p Bình Ti?n 1, Xã ??c Hòa H?, Huy?n ??c Hòa, T?nh Long An
?i?n Tho?i: 0723 769727   Website: http://benhvientantao.com

 

Top