??i h?c Hng V??ng th?m quan t?i B?nh Vi?n Tn T?o

Ngày 18/12/2015 ?oàn cán b? c?a ??i h?c Hùng V??ng do TS. T? Th? Ki?u An – Phó Hi?u Tr??ng làm tr??ng ?oàn ?ã ??n th?m quan B?nh Vi?n Tân T?o.

M?t s? hình ?nh trong bu?i ?ón ti?p và làm vi?c cùng ?oàn cán b? ??i H?c Hùng V??ng:

?oàn cán b? ??i H?c Hùng V??ng ???c các lãnh ??o, Y Bác s? ?ón ti?p và gi?i thi?u v? b?nh vi?n Tân T?o.

?oàn cán b? ??i H?c Hùng V??ng ???c các lãnh ??o, Y Bác s? ?ón ti?p và gi?i thi?u v? b?nh vi?n Tân T?o.

 

Tr??c ?ó, ?oàn cán b? c?a ??i h?c Hùng V??ng do TS. T? Th? Ki?u An – Phó Hi?u Tr??ng làm tr??ng ?oàn ?ã ??n th?m tr??ng Khu Công nghi?p Tân ??c, B?nh Vi?n Tân T?o và ??i h?c Tân T?o. Ti?p ?oàn có Th?y Hu?nh H?, Phó Hi?u Tr??ng ??i h?c Tân T?o cùng các lãnh ??o, gi?ng viên c?a nhà tr??ng.

Sau khi nghe Th?y Hu?nh H? gi?i thi?u chung v? tr??ng, TS. Cao Ti?n D?ng ?ã thay m?t nhà tr??ng th?ng kê nh?ng thành tích nghiên c?u khoa h?c c?a ??i h?c Tân T?o trong 5 n?m qua v?i nh?ng con s? không h? nh?. T?ng s? ti?n tài tr? cho các ?? tài lên t?i h?n 9 t?; 76 công trình nghiên c?u ???c công b? trên các t?p chí qu?c t?.

Nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên ???c ??c bi?t chú tr?ng. C? th? t?i Khoa Y, tháng 10 n?m 2015, 6 sinh viên ?ã trình bày nghiên c?u t?i H?i th?o Tim m?ch Qu?c t? - V?n Lý Tr??ng Thành; 2 sinh viên tham gia vi?t sách tim m?ch cùng Bác s? Th?ch Nguy?n. T?i khoa K? thu?t, 2 sinh viên ??ng tên chung v?i gi?ng viên trong các bài báo khoa h?c. 2 sinh viên ???c ch?n tham d? tr?i hè khoa h?c châu Á t?i Israel n?m 2012 và t?i Singapore n?m 2014. 4 sinh viên Khoa K? thu?t ???c ch?n tham d? Tr?i hè khoa h?c Vi?t Nam t?i Hà N?i vào tháng 8 n?m 2014 trong t?ng s? 200 sinh viên trên c? n??c. Ngoài ra tr??ng còn t? ch?c ???c r?t nhi?u h?i th?o trong n??c và qu?c t? v? các l?nh v?c V?t lý, Công ngh? thông tin, ?i?n t?, Công ngh? sinh h?c. Bên c?nh ?ó TTU th??ng xuyên m?i các di?n gi? là Giáo s?, Ti?n s? n??c ngoài v? giao l?u v?i gi?ng viên, sinh viên.

Hi?n các sinh viên khoa Y ??i H?c Tân T?o ?ang ???c h?c t?p và th?c hành t?i B?nh vi?n Tân T?o cùng m?t s? b?nh vi?n l?n khác t?i TP.HCM.

 

Top