H?i ??ng Sng l?p TTU ??n th?m B?nh vi?n Tn T?o

Ngày 16/10/2015, nhân d?p L? k? ni?m 5 n?m thành l?p ??i h?c Tân T?o (TTU), ?oàn ??i di?n H?i ??ng sáng l?p TTU do ông Micheal Michalak và giáo s? Eugene H. Levy d?n ??u, ?ã có chuy?n ?i th?m B?nh vi?n ?a khoa ??i h?c Tân T?o, 

Trong bu?i làm vi?c, ?oàn ?ã ?i th?m và có ?n t??ng t?t v?i h? th?ng phòng khám ch?a b?nh, phòng thí nghi?m và các c? s? v?t ch?t hi?n ??i m?i ???c ??u t? c?a b?nh vi?n.

TTU Board visit Tan Tao hospital 1

TTU Board visit Tan Tao hospital 6

 

B?nh vi?n B?nh vi?n ?a khoa Tân T?o, do T?p ?oàn Tân T?o ??u t? v?i t?ng m?c ??u t? 530 t? ??ng, ?ã chính th?c ?i vào ho?t ??ng t? ngày 6/8/2015, bao g?m 8 chuyên khoa và các khoa c?n lâm sàng. B?nh vi?n ?a Khoa Tân T?o ???c ??u t? ??y ?? trang thi?t hi?n ??i, ??ng b?, ???c nh?p kh?u t? Hoa K?, Nh?t, ??c, Hàn Qu?c… ??i ng? Bác s? giàu kinh nghi?m trong các l?nh v?c cùng ??i ng? cán b? nhân viên có tay ngh? cao, ???c ?ào t?o chuyên sâu t?i các tr??ng Y danh ti?ng trong n??c và qu?c t?, có kinh nghi?m nhi?u n?m làm vi?c t?i các b?nh vi?n l?n, luôn ?? cao ??o ??c ngh? nghi?p. Phát tri?n theo ??nh h??ng m?t b?nh vi?n xanh, chú tr?ng th?c hi?n v?n hóa ?ng x? v?i b?nh nhân, B?nh vi?n ?a khoa Tân T?o không ch? góp ph?n b? sung ?i?u ki?n hoàn ch?nh cho Khoa Y ??i h?c Tân T?o trong vi?c h?c t?p, th?c hành c?ng nh? nghiên c?u, mà còn giúp ch?m sóc s?c kh?e cho ng??i dân trong Thành ph? Tân ??c E-City, Khu Công nghi?p Tân ??c nói riêng và toàn t?nh Long An nói chung, góp ph?n xã h?i hóa công tác y t?, nh?m ??m b?o an sinh xã h?i.

Top