ng Ph?m V?n R?nh, B th? T?nh ?y Long An: "Chng ti lun k? c?n v lun ?ng h? cho T?p ?on Tn T?o"

Sáng ngày 29/10/2015 ?oàn ??i bi?u T?nh Long An do ông Ph?m V?n R?nh – Bí Th? t?nh ?y Long An d?n ??u ?ã ??n th?m khu công nghi?p Tân ??c, B?nh vi?n Tân T?o và ??i h?c Tân T?o. ?i cùng ?oàn còn có các Lãnh ??o t?nh Long An qua các th?i k? g?m các C?u Bí th? t?nh ?y: Ông Tr?n V?n Chi?u, ông Nguy?n Thanh Phong, Ông Lê Thanh Tâm, Ông Tr??ng V?n Ti?p; ông D??ng Qu?c Xuân – c?u Ch? t?ch t?nh và các lãnh ??o ???ng nhi?m các s? ngành c?a t?nh và huy?n ??c Hòa.

 

tan duc 7Ông Ph?m V?n R?nh, Bí th? t?nh ?y Long An phát bi?u

?oàn ?ã nghe Ban T?ng giám ??c T?p ?oàn Tân T?o (ITA) báo cáo v? tình hình c?a công ty nh? Khu Công nghi?p Tân T?o, Khu Công nghi?p Tân ??c, các công ty thành viên, B?nh vi?n Tân T?o và ??i h?c Tân T?o. V?i ph??ng châm "thành công c?a nhà ??u t? là thành công c?a T?p ?oàn Tân T?o", cùng v?i vi?c xây d?ng CSHT Khu công nghi?p ch?t l??ng cao, và các chính sách h? tr? ??u t? linh ??ng và h?p lý, Khu công nghi?p Tân ??c t?i ??c Hòa, Long An ?ã có 120 nhà ??u t? trong và ngoài n??c v?i t?ng v?n ??u t? ??ng ký trên 4.000 t? ??ng và 196 tri?u USD, thu hút và t?o công ?n vi?c làm cho 12.000 lao ??ng trong ?ó có kho?ng 5.000 lao ??ng ??a ph??ng theo báo cáo c?a ITA c?ng nh? t?ng h?p t? các nhà ??u t? trong khu công nghi?p.

tan duc 6Ch?p hình l?u ni?m t?i ??i h?c Tân T?o

tan duc 4

Ông Thái V?n M?n, T?ng giám ??c T?p ?oàn Tân T?o

Ông Thái V?n M?n, T?ng giám ??c T?p ?oàn Tân T?o cho bi?t: "Khu Công nghi?p Tân ??c ??nh h??ng s? thu hút kho?ng 40.000 lao ??ng. ?i?u quan tr?ng là ph?i làm t?t công tác tái ??nh c? cho ng??i dân ? các khu công nghi?p. Các khu công nghi?p c?a T?p ?oàn Tân T?o ?ã làm r?t t?t vi?c này. Ng??i dân ?ã sinh s?ng ?n ??nh. So v?i c? n??c khu v?c tái ??nh c? c?a Khu Công nghi?p Tân ??c là l?n nh?t. T?p ?oàn ?ã giành ra 187 héc ta ?? làm tái ??nh c? cho ng??i dân."

tan duc 5Ông Tr?n V?n Chi?u, Nguyên Bí th? t?nh ?y Long An dù tu?i cao, s?c y?u

nh?ng v?n ??n th?m Công ty Tân ??c (ngoài cùng bên trái)

?oàn r?t vui m?ng và ?ánh giá r?t cao khi nghe Th?y Hu?nh H?, Phó Hi?u tr??ng ??i h?c Tân T?o gi?i thi?u v? thành t?u c?a tr??ng: "S? h?c sinh, sinh viên c?a tr??ng là dân t?nh Long An chi?m 25%. 100% sinh viên ??i h?c Tân T?o ra tr??ng có vi?c làm, có em ???c tr? l??ng t?i 20 tri?u ??ng/tháng.100% h?c sinh l?p 12 Tr??ng c?p III n?ng khi?u ??i h?c Tân T?o ??u t?t nghi?p và 100% ??u ??i h?c.

tan duc 3?oàn th?m Công ty Tân ??c

Ông Ph?m V?n R?nh. Bí th? t?nh ?y Long An ?ã vi?t trong s? l?u ni?m: "?oàn cán b? lãnh ??o và nguyên cán b? t?nh Long An ??n th?m Công ty Tân ??c và Tr??ng ??i h?c Tân T?o. Nh?n th?y r?ng Khu công nghi?p Tân ??c thu?c T?p ?oàn Tân T?o ch?n t?nh Long An làm ??a ?i?m ??u t?, góp ph?n cho s? phát tri?n c?a T?p ?oàn và kinh t? t?nh Long An. Chúng tôi luôn k? c?n và luôn ?ng h? cho Công ty Tân ??c thu?c T?p ?oàn Tân T?o luôn phát tri?n m?nh m?, s?m hoàn thành các giai ?o?n ??u t?. Tr??ng ??i h?c Tân T?o m?i ra ??i nh?ng ?ã có b??c phát tri?n b?n v?ng. Chúng tôi xin chúc m?ng tr??ng s? phát tri?n m?nh h?n và có th??ng hi?u ? Vi?t Nam và qu?c t?."

tan duc 8?oàn ch?p hình l?u ni?m t?i B?nh vi?n Tân T?o

Top