?on lnh ??o B?nh vi?n Gumi Gang Dong (Hn Qu?c) t?i th?m v lm vi?c cng b?nh vi?n Tn T?o

Ngày 28/3/2015, t?i tr??ng ??i h?c Tân T?o, Ban lãnh ??o T?p ?oàn Tân T?o, B?nh vi?n Tân T?o, ??i h?c Tân T?o ?ã có bu?i ti?p ?ón và làm vi?c cùng ?oàn Lãnh ??o B?nh vi?n Gumi Gang Dong (Hàn Qu?c) v? vi?c h?p tác khám ch?a b?nh, chuy?n giao công ngh? và ?ào t?o.

N?m trong khuôn kh? chuy?n th?m và làm vi?c l?n này, Ông Shin Jae Hack - Ch? t?ch H?QT B?nh vi?n Gumi Gang Dong cùng các công s? làm vi?c v?i Ban Lãnh ??o T?p ?oàn, B?nh vi?n và Ban Giám hi?u ??i h?c Tân T?o, ?? cùng trao ??i tìm ki?m c? h?i h?p tác h? tr? l?n nhau trong vi?c chuy?n giao công ngh? và ?ào t?o cán b? chuyên môn sâu, nâng cao hi?u qu? và ?áp ?ng t?t h?n nhu c?u khám ch?a b?nh, ch?m sóc s?c kh?e cho công dân Hàn Qu?c ?ang làm vi?c trong KCN Tân ??c c?ng nh? ng??i dân khu v?c ??c Hòa – Long An.


Gumi Gangdong gi?i thi?u: N?m 2014, BV Gumi Gangdong ???c b?u ch?n Là b?nh vi?n hàng ??u v? d?ch v? Du l?ch BV B?nh vi?n t?i Hàn Qu?c. Gumi Gangdong hi?n t?i có 16 khoa v?i th? m?nh c?a BV Gangdong là ph?u thu?t th?m m?, ?i?u tr? các b?nh v? kh?p x??ng, c?t s?ng... B?nh vi?n Gumi Gangdong hi?n ?ang ?ng d?ng r?t nhi?u các k? thu?t tiên ti?n trong khám và ?i?u tr?, trong ?ó ??c bi?t là ph?u thu?t n?i soi kh?p và c?t s?ng b?ng hai ???ng; Ph??ng pháp ?i?u tr? b?ng t? bào g?c “Cellgram” ?ã ???c ch?ng nh?n sáng ch? KFDA ??u tiên c?a th? gi?i; Phân tích DNA- D?ch v? thông qua phân tích gen di truy?n ?? ch?n ?oán và t?m soát b?nh ung th?, b?nh mi?n d?ch, b?nh chuy?n hóa và b?nh tim m?ch.


K?t thúc bu?i làm vi?c sáng, Ti?n s? y h?c SHIN JAE HACK Vi?n tr??ng BV Gumi Gangdong ?ã có nh?ng l?i t?t ??p giành cho TTU và t?p ?oàn Tân T?o:
“Qua tham quan tr?c ti?p khu d? án c?a các b?n, tôi th?y quang c?nh r?t ??p, s?ch và hi?n ??i. Và qua gi?i thi?u trong cu?c h?p hôm nay, tôi nh?n th?y r?ng T?p ?oàn c?a các b?n ?ang phát tri?n r?t m?nh. Qua ?ây, chúng tôi nh?n th?y có r?t nhi?u c? h?i h?p tác ??u t? gi?a hai bên ?? t? ?ó Gumi Gangdong phát huy ???c th? m?nh c?a mình ? n?i ?ây. Xuyên su?t bu?i tham quan và làm vi?c, trong ??u tôi luôn hi?n di?n 2 nhà lãnh ??o sáng su?t, có tâm và có t?m nh? ch? Y?n (bà ??ng Th? Hoàng Y?n), không nh?ng lãnh ??o ??u t? kinh doanh gi?i, mà còn quan tâm ??n vi?c ch?m sóc s?c kh?e, ??u t? giáo d?c ch?t l??ng cao cho th? h? tr?. Tôi cho r?ng Vi?t Nam c?a các b?n s? phát tri?n nhanh chóng n?u có nhi?u nhà lãnh ??o doanh nghi?p nh? anh ch? Y?n”.


Sau bu?i làm vi?c sáng, Dr Shin Jea Hack cùng ?oàn Lãnh ??o BV Gumi Gandong ??n v?n an s?c kh?e bác ??ng V?n ???c. Bác r?t vui và nói chuy?n v?i ?oàn r?t nhi?u v? tình tr?ng s?c kh?e c?a bác. Và bác gi?i thi?u v?i ?oàn Gangdong v? các thành viên trong gia ?ình qua nh?ng b?c ?nh c?a gia ?ình.

Khép l?i bu?i th?m và làm vi?c thành công và h?a h?n m? ra nhi?u c? h?i m?i trong s? liên k?t, h?p tác gi?a T?p ?oàn Tân T?o và b?nh vi?n Gumi Gang Dong, ?ây ???c xem là s? kh?i ??u cho s? phát tri?n gi?a hai bên trong th?i gian t?i.
Bu?i chi?u, ông Shin Jae Hack ?ã giành h?n 1 gi? ?? trò chuy?n v?i h?c sinh TTS v? l?ch s? phát tri?n c?a Hàn Qu?c t? khi là thu?c ??a c?a Nh?t B?n ??n hi?n nay là m?t qu?c gia ??ng th? 12 trên th? gi?i v? phát tri?n kinh t? xã h?i. Ông nh?n m?nh v? m?i quan h? anh em gi?a Hàn Qu?c và Vi?t Nam trong quá kh? ??n hi?n t?i. Qua ?ó ông mong mu?n truy?n l?a cho th? h? tr? Vi?t Nam, mong các b?n h?c sinh, sinh viên c? g?ng h?c t?p t?t, trau d?i ki?n th?c h?c h?i tri th?c, khoa h?c k? thu?t hi?n ??i t? kh?p n?i trên th? gi?i v? xây d?ng cho ??t n??c Vi?t Nam phát tri?n v??t b?t sánh v?i các c??ng qu?c khác.

Sau ?ó, ?oàn th?m 2 doanh nghi?p Hàn Qu?c t?i KCN Tân ??c là Songwol Vina và Kuangsung Polymer (KSA polymer). ?oàn Gangdong có cu?c trao ??i thân m?t, Dr Shin r?t ?n t??ng v? các ho?t ??ng c?a nh?ng doanh nghi?p Hàn Qu?c ?ang ho?t ??ng t?i KCN Tân ??c.

Theo th?ng kê c?a C?c ??u t? n??c ngoài (B? K? ho?ch ??u t?) cho bi?t, tính ??n 20/3, t?ng v?n ??ng ký c?p m?i và t?ng thêm là 1,837 t? USD, b?ng 55,1% so v?i cùng k? n?m ngoái. Hàn Qu?c d?n ??u trong danh sách các n??c ?? v?n ??u t? tr?c ti?p t? Vi?t Nam trong 3 tháng ??u n?m, v?i t?ng m?c ??ng ký trên 490 tri?u USD.
Trong s? 33 qu?c gia và vùng lãnh th? có d? án, Hàn Qu?c d?n ??u v?i t?ng v?n ??u t? ??ng ký c?p m?i và t?ng thêm là h?n 491 tri?u USD. Trong s? này, có 89 d? án ???c c?p m?i v?i s? v?n h?n 314 tri?u USD và 33 d? án t?ng v?n v?i 177 tri?u USD. Tính bình quân, m?i ngày Hàn Qu?c có m?t d? án c?p m?i và c? 3 ngày l?i có m?t d? án t?ng v?n t?i Vi?t Nam.
 
M?t s? hình ?nh bu?i làm vi?c:

Top