Đau chân, coi chừng bị chèn ép tĩnh mạch

Suy tĩnh mạch chi dưới ngoài nguyên nhân do các van tĩnh mạch bị hư hỏng thì ít người biết rằng suy tĩnh mạch còn có thể do bị chèn ép từ bên ngoài bởi một khiếm khuyết tự nhiên của cơ thể.

 

 

Tình tr?ng chèn ép t?nh m?ch ch?u có th? d?n ??n suy t?nh m?ch chi d??i ?? m?c ?? n?ng, thâ?m chi? gây nguy hi?m ??n tính m?ng. ???c biê?t, ?ây la? bê?nh không th? ????c ?iê?u tri? d??t ?iê?m b?ng nh?ng ph??ng pha?p ?i?u tr? suy t?nh m?ch thông th??ng.

H?i ch?ng th??ng g?p

H?i ch?ng này th??ng g?p ph?n l?n ? n? gi?i (80%) và các tri?u ch?ng th??ng kh?i phát vào kho?ng t? 20 ??n 50 tu?i.

Vào nh?ng n?m gi?a th? k? 20, nh?ng nghiên c?u ph?u tích trên xác cho th?y t? l? ng??i có b?t th??ng này cao t? 22-32%. Các nghiên c?u g?n ?ây cho th?y t? l? này t?ng theo tu?i.

?i?u may m?n là không ph?i t?t c? các tr??ng h?p chèn ép t?nh m?ch ch?u ??u phát tri?n thành b?nh. Các th??ng t?n này th??ng yên l?ng và m?t s? s? ??t ng?t tr? n?ng khi có thêm các y?u t? b?t th??ng khác v? h?i l?u t?nh m?ch chi d??i.

Có th? vì v?y, bi?u hi?n ??u tiên c?a b?nh th??ng xu?t hi?n sau ph?u thu?t, sau khi mang thai, sau th?i gian n?m li?t gi??ng, hay khi ph?i làm vi?c ? t? th? ??ng trong th?i gian dài...

Phát hi?n ra sao?

H?i ch?ng chèn ép t?nh m?ch ch?u bi?u hi?n gi?ng nh? suy t?nh m?ch mãn tính chi d??i, ho?c h?i ch?ng giãn t?nh m?ch vùng ch?u hay n?ng h?n là huy?t kh?i t?nh m?ch sâu chi d??i c?p tính.

Bi?u hi?n c?a suy t?nh m?ch mãn tính chi d??i: ?au nh?c chân, ch? y?u ? chân trái kèm các c?m giác khó ch?u khác nh? m?i, n?ng, c?m giác ki?n bò, chu?t rút... t?ng lên khi ?i ??ng và gi?m ?i khi n?m kê chân cao hay mang v? áp l?c, kèm theo tình tr?ng phù chân, gân xanh ?? n?i d??i da ho?c có th? loét ? c? chân.

H?i ch?ng giãn t?nh m?ch vùng ch?u gây nên h?i ch?ng: ?au mãn tính vùng b?ng d??i kèm theo các tri?u ch?ng kích thích ???ng ti?u ti?n, ??i ti?n và sinh d?c.

B?nh huy?t kh?i t?nh m?ch sâu chi d??i c?p tính: có h?n 50% ng??i b?nh b? huy?t kh?i t?nh m?ch sâu c?p tính chân trái có h?i ch?ng chèn ép t?nh m?ch ch?u, và t? l? huy?t kh?i t?nh m?ch sâu ? chân trái cao h?n chân ph?i g?p 5 l?n.

B?nh th??ng kh?i phát ??t ng?t v?i tình tr?ng ?au và phù ? chân trái t?ng d?n, ?i kèm các t?nh m?ch m?i n?i lên ? vùng ?ùi và b?n.

?ây là m?t b?nh r?t nguy hi?m, có th? gây t? vong ??t ng?t do c?c máu ?ông di chuy?n v? tim gây t?c ??ng m?ch ph?i hay nh? h?n là tình tr?ng suy t?nh m?ch h?u huy?t kh?i v?i phù, ?au chân và l? loét v? sau.

Gia?i pha?p ?i?u tr?

Tr??c ?ây, h?i ch?ng chèn ép t?nh m?ch ch?u ???c ?i?u tr? b?ng ph?u thu?t. ?ây là m?t ph?u thu?t l?n, ph?c t?p, m?t nhi?u máu và gây ?au ??n.

Ngày nay, v?i s? phát tri?n c?a can thi?p n?i m?ch, h?i ch?ng này có th? ?i?u tr? kh?i b?ng cách nong bóng và ??t giá ?? t?nh m?ch (stent) ch? qua m?t v?t ?âm kim ? vùng b?n ?ùi, ng??i b?nh có th? ?i l?i s?m vài gi? sau m? và xu?t vi?n ngay ngày hôm sau.

??i v?i b?nh huy?t kh?i t?nh m?ch sâu do chèn ép t?nh m?ch ch?u, ph??ng pháp ?i?u tr? m?i là lo?i b? huy?t kh?i b?ng thu?c, b?ng c? h?c hay ph?u thu?t, k?t h?p v?i nong bóng và ??t stent m? r?ng t?nh m?ch ch?u b? h?p hay t?c ngh?n.

 

 

 

 

H?i ch?ng chèn ép t?nh m?ch ch?u la? gi??

Trong c? th? con ng??i, ??ng m?ch d?n máu t? tim ??n nuôi các c? quan. Sau ?ó, máu s? theo t?nh m?ch ?? quay tr? v? tim. Ph?n l?n ??ng m?ch và t?nh m?ch s? ?i song song nhau, tr? m?t vài n?i ??ng m?ch b?t chéo v?i t?nh m?ch.

? ph?n b?ng d??i, ??ng m?ch ch? b?ng ? v? trí ngang r?n s? chia ra thành 2 nhánh ?? ??a máu xu?ng 2 chân. T??ng t?, t?nh m?ch 2 chân ?i lên ??n v? trí này c?ng s? h?p l?i thành m?t ngay phía tr??c c?a c?t s?ng th?t l?ng. Do ?ó, t?nh m?ch ch?u trái s? b? k?p gi?a ??ng m?ch ch?u ph?i ? phía tr??c và c?t s?ng ? phía sau.

Th??ng ??ng m?ch ch?u ph?i s? ??p theo nh?p tim nên t?nh m?ch ch?u trái s? b? tác ??ng theo c? ch? “trên ?e d??i búa”. N?u nh?p tim trung bình là 75 l?n/phút, tính ??n th?i ?i?m 30 tu?i, t?nh m?ch ch?u trái ?ã ch?u va ??p nh? th? ??n kho?ng 1 t? 200 tri?u l?n.

Do ?ó t?nh m?ch ch?u s? bi?n ??i: mô quanh t?nh m?ch và thành t?nh m?ch s? x? hóa, lòng t?nh m?ch s? h?p l?i, có th? xu?t hi?n nhi?u màng ng?n, m?ng x? s?i ho?c n?ng h?n là t?c hoàn toàn.

H?i l?u t?nh m?ch v? tim s? ch?m ho?c b? gián ?o?n, làm ? ??ng máu ? chân và gây nên các tri?u ch?ng c?a bê?nh suy t?nh m?ch mãn tính hay b?nh huy?t kh?i t?nh m?ch sâu chi d??i.

 

 

Theo: Tu?i tr?

?nh: internet

Top