4 dấu hiệu xương có vấn đề

Theo các nhà khoa h?c M?, 4 d?u hi?u sau c?nh báo s? suy y?u s?c kh?e c?a x??ng mà chúng ta c?n bi?t ?? có bi?n pháp phòng tránh càng s?m càng t?t.

Theo các nhà khoa học Mĩ, 4 dấu hiệu sau cảnh báo sự suy yếu sức khỏe của xương mà chúng ta cần biết để có biện pháp phòng tránh càng sớm càng tốt.

Móng tay gio?n, ga?y

Móng tay gio?n, ga?y la? dâ?u hiê?u bình th??ng dê? bi? bo? qua nh?ng nê?u th??ng xuyên thi? không thê? xem th???ng. ?i?u na?y có ngh?a là s??c kh?e x??ng ?ang bi? xuô?ng câ?p. Các nhà khoa h?c cho bi?t, khi n?ng ?? collagen (m?t lo?i protein t?ng c??ng) trong mo?ng tay gia?m, mo?ng se? m?c th?ng va? gio?n hóa. ?iê?u na?y cho thâ?y c? th? ?ang bi? thi?u canxi, khoa?ng châ?t râ?t câ?n cho x??ng pha?t triê?n.

Gia?i pha?p: T?ng c???ng th?c ph?m giàu canxi trong ch? ?? ?n u?ng ha?ng nga?y nh? s?a, s?a chua, phô mai, c?i xo?n, bông c?i xanh, cá mòi. Ngoa?i ra, co? thê? u?ng b? sung canxi cùng v?i vitamin D theo ch? d?n c?a bác s? ?ê? giu?p c? thê? h?p th? khoa?ng châ?t na?y tô?t h?n.

Tu?t l??i

X??ng hàm th???ng h? tr? và c? ??nh r?ng, nh?ng do tuô?i ta?c va? ca?c yê?u tô? kha?ch quan kha?c ta?c ?ô?ng nên x??ng ha?m cu?ng dê? b? suy y?u theo. Do tô?n thâ?t x??ng nên hàm yê?u dâ?n, pha?t sinh tu?t l??i (n??u), t??c l??i không co?n ba?m ch?t vào r?ng n??a va? dâ?n ?ê?n  nguy c? suy yê?u r?ng, gây ru?ng r?ng. Theo nghiên c??u cu?a ??i h?c Y khoa Pittsburgh (My?), ph? n? co? nguy c? b? loãng x??ng, tu?t l??i va? ru?ng r?ng cao h?n nam gi??i.

Gia?i pha?p: Nên ?i kha?m nha khoa nê?u thuô?c nho?m co? nguy c? b? loãng x??ng cao nh? ti?n s? gia ?ình có ng??i b? loãng x??ng, nghiê?n hút thu?c la?, s? d?ng thu?c steroid lâu dài ho?c thi?u canxi.

L??c câ?m n??m cu?a tay gia?m ma?nh

S?c m?nh câ?m n?m vâ?t thê? cu?a ba?n tay thê? hiê?n s??c kh?e cu?a hê? thô?ng x??ng cô?t trong c? thê?, ???c biê?t la? mâ?t ?ô? canxi trong x??ng cánh tay, x??ng s?ng và hông. Nê?u g?p khó kh?n khi câ?m n??m nh? khi kéo c?a ho?c mô?i khi ??ng lên thi? co? nghi?a s??c kh?e x??ng co? vâ?n ?ê?, ???c biê?t hàm l??ng canxi trong ca?c x??ng chi?nh nh? x??ng cánh tay, x??ng s?ng và hông gia?m ma?nh.

Gia?i pha?p: Không bao gi? là quá mu?n ?? nâng cao s??c kh?e c? b?p và s? cân b?ng cu?a c? thê?. N?u tr??c ?ây ch?a bao gi? nâng v?t n?ng thi? ha?y b??t tay va?o luyê?n tâ?p, t?ng c???ng vâ?n ?ô?ng thê? châ?t, luyê?n tâ?p thê? thao, kê? ca? tâ?p yoga ho?c d??ng sinh ?ê?u co? l??i chung, trong ?o? co? s??c kh?e x??ng.

Tim ?â?p nhanh

Thông th???ng, nh?p tim khi ngh? ng?i trung bình t? 60-100 nh?p/phút, nh?ng mô?t khi t?ng lên 80 nhi?p/phu?t thi? nguy c? gãy x??ng hông, x??ng ch?u và x??ng s?ng b??t ?â?u t?ng. Lý do, nh?p tim nhanh ph?n ánh t?n su?t v?n ??ng c?a c? thê?. Nh?p tim khi ngh? ng?i cao th??ng g??p ? nho?m ng??i ít v?n ??ng, i?t ho?t ??ng th? ch?t, nhâ?t la? nho?m ng???i th??a cân, be?o phi?.

Gia?i pha?p: ?iê?u câ?n la?m tr???c tiên là ph?i bi?t nh?p tim cu?a ba?n thân khi ngh?. Vi? du?, vào bu?i sáng, khi ?ang n?m trên gi??ng, hãy t?? ?o ma?ch ?â?p ?? trên cô? tay. Co? thê? ??m nh?p trong 15 giây, sau ?o? nhân v?i 4, ho??c ?ê?m trong th??i gian ca? 1 phu?t. N?u nhi?p ?â?p trên 80 thi? nên xem la?i lô?i sô?ng, ?n uô?ng va? duy tri? cuô?c sô?ng vâ?n ?ô?ng. M?c dù m?t môn th? thao c???ng ?ô? l??n khi?n tim ??p nhanh h?n nh?ng duy tri? cuô?c sô?ng vâ?n ?ô?ng, h??p v??i tuô?i ta?c, tâ?n suâ?t th??ng xuyên va? ?ê?u ???n se? giu?p làm gi?m nh?p tim, nh? ?i b?, ch?y bô?, ?a?nh bo?ng ba?n, bo?ng chuyê?n h?i hay khiêu v?...

 

 

Theo S?c Kh?e ??i S?ng

(Prevention)

Top