Tê lạnh ngón tay: Nguyên nhân và xử trí

Nhi?u ng??i t? h?i t?i sao các ngón tay c?a mình tr? nên bu?n tê và l?nh vào mùa ?ông? ?i?u này x?y ra do máu l?u thông kém trong các ngón tay c?a b?n.

Nhi?u ng??i t? h?i t?i sao các ngón tay c?a mình tr? nên bu?n tê và l?nh vào mùa ?ông? ?i?u này x?y ra do máu l?u thông kém trong các ngón tay c?a b?n. Tình tr?ng này th??ng x?y ra khi có r?i lo?n tu?n hoàn m?ch máu ngo?i biên. Tuy nhiên, tu?n hoàn kém trong các ngón tay còn do nhi?u nguyên nhân.

6 tri?u ch?ng c?a tu?n hoàn kém ? các ngón tay

1. Ng?a ran và c?m giác kim châm: Do l?u thông máu kém gây ra c?m giác ?au nhói, kim châm ho?c ng?a ran ? b?t k? các ??u ngón tay. ?ây là nh?ng tri?u ch?ng ph? bi?n nh?t liên quan ??n l?u thông máu kém ? các ngón tay.

2. Tê: C?m giác tê ? các ??u ngón tay ho?c toàn b? bàn tay.

3. ??i màu da: Các ngón tay có kh? n?ng b? ??i màu da, tr? nên nh?t nh?t ho?c chuy?n sang màu xanh.

4. L?nh: C?m th?y ngón tay l?nh h?n so v?i các vùng khác c?a c? th?.

5. ?au và khó ch?u: ?au ??n và khó ch?u ? ngón tay là các tri?u ch?ng c?ng th??ng g?p, x?y ra khi các ngón tay không nh?n ?? máu.

6. L? loét: Hình thành các v?t loét ho?c loét là tri?u ch?ng liên quan ??n tu?n hoàn kém và t?i t? trong các ngón tay. Nh?ng v?t loét xu?t hi?n trên da c?a ngón tay và lâu ph?c h?i ch? y?u là do l?u l??ng máu gi?i h?n ? các khu v?c này.

T� la?nh ngo?n tayH?i ch?ng ???ng h?m c? tay làm máu l?u thông kém ? ngón tay.

Nguyên nhân do ?âu?

Có th? có nhi?u y?u t? gây l?u thông máu kém ? ngón tay. M?t s? nguyên nhân th??ng g?p:

Lão hóa: M?ch máu tr? nên c?ng h?n và kém ?àn h?i h?n do tu?i tác. Tình tr?ng x? c?ng m?ch máu d?n ??n h?n ch? l?u l??ng c?a máu ??n m?t s? b? ph?n c?a c? th?. ?ây th??ng là nguyên nhân ph? bi?n nh?t c?a dòng máu kém ? ngón chân và ngón tay ? ng??i cao tu?i.

B?nh Raynaud: C? th? có ph?n ?ng co th?t m?ch máu khi ?ang ? nhi?t ?? th?p. Co th?t m?ch máu có th? x?y ra khi b? c?ng th?ng tinh th?n ho?c quá s?c th? ch?t.N?u co th?t m?ch máu trong m?t th?i gian dài, có th? d?n ??n h?i ch?ng Raynaud. Trong b?nh lý này, l?u l??ng máu ??n các ngón tay s? gi?m, gây l?u thông máu kém.

Thành ??ng m?ch b? x? c?ng: Tình tr?ng này có th? gây ra l?u thông kém c?a máu và d?n ??n ngón tay và ngón chân tê l?nh. ??ng m?ch có th? tr? nên dày h?n do n?ng ?? cholesterol máu cao ho?c m?t s? b?nh nh? ?ái tháo ???ng. Máu không th? di chuy?n t?t xuyên qua các m?ch máu b? x? v?a và h?p lòng m?ch, do ?ó ?nh h??ng ??n cung c?p máu cho c? hai chi trên và d??i c?a c? th?.

Ch? ?? ?n u?ng không ?úng cách: Khi ch? ?? ?n u?ng không ?? các khoáng ch?t, vitamin c?n thi?t và các acid béo lành m?nh trong m?t th?i gian dài. Thi?u các d??ng ch?t này làm cho các t?nh m?ch, ??ng m?ch, mao m?ch d? b? phá v?, d?n ??n l?u thông máu kém hi?u qu?.

Viêm t?nh m?ch: Khi xu?t hi?n m?t c?c máu ?ông trong lòng t?nh m?ch và c?c máu ?ông này có th? gây viêm t?nh m?ch theo th?i gian. Ch?ng huy?t kh?i t?nh m?ch có th? gây ra l?u thông máu kém ? ngón chân, ngón tay và các vùng khác c?a c? th?.

B?nh lý th?n kinh ngo?i biên: Do th??ng t?n các dây th?n kinh ngo?i biên, th??ng gây ra tê, y?u và ?au ? bàn chân và bàn tay. Nhi?m trùng, ?au do ch?n th??ng và các r?i lo?n trao ??i ch?t có th? d?n ??n b?nh lý th?n kinh ngo?i biên. B?nh c?ng có th? phát tri?n do m?c ?ái tháo ???ng và ti?p xúc v?i ch?t ??c h?i trong môi tr??ng.

H?i ch?ng ???ng h?m c? tay: B?nh lý này do s? ?è nén c?a dây th?n kinh gi?a ch?y t? c?ng tay th?ng vào lòng bàn tay. H?i ch?ng ???ng h?m c? tay có th? gây ra l?u thông máu kém ? bàn tay và các ngón tay.

?i?u tr? th? nào?

Khi có các d?u hi?u trên, nên g?p bác s? ?? khám. D??i ?ây là m?t s? cách ?? c?i thi?n tình tr?ng tu?n hoàn kém ? các ngón tay:

C?i thi?n l?u l??ng máu: Gi? bàn chân và bàn tay ?m áp trong mùa ?ông ?? thúc ??y máu l?u thông t?t b?ng cách mang t?t, giày và g?ng tay. B? hút thu?c lá vì nicotin trong thu?c lá làm co m?ch máu.?n th?c ph?m giàu ch?t x? và ít ch?t béo bão hòa c?ng có th? giúp c?i thi?n ??ng m?ch b? t?c. Bên c?nh ?ó, nên b? sung thêm các axit béo omega-3 và vitamin A, B6, C, E trong ch? ?? ?n u?ng. Không dùng thu?c có ch?a pseudoephedrine vì có th? ?nh h??ng x?u ??n tu?n hoàn máu ? các ngón tay.

Ch?n cu?c s?ng n?ng ??ng: C?n có l?i s?ng n?ng ??ng và t?p th? d?c th??ng xuyên. Có th? c?i thi?n l?u l??ng máu ??n bàn tay b?ng cách l?c l? ngón tay nhi?u h?n; xoa bóp bàn tay và c? g?ng v?n ??ng bàn tay v?i biên ?? r?ng; t?p th? d?c tay b?ng cách bóp và xoay qu? bóng..., có th? s? d?ng m?t qu? bóng ?àn h?i ?? t?ng thêm s?c ??i kháng khi t?p luy?n.

?i?u tr? b?nh Raynaud: Có th? ki?m soát các tri?u ch?ng c?a h?i ch?ng Raynaud ho?c ít nh?t là làm h?n ch? nó b?ng cách tránh l?nh và s? d?ng các k? thu?t th? giãn h?p lý. Có th? xem xét dùng thu?c nifedipine trong tr??ng h?p các tri?u ch?ng không c?i thi?n sau khi dùng các bi?n pháp t? ch?m sóc.

?i?u tr? b?nh lý th?n kinh ngo?i biên: Xác ??nh các nguyên nhân và ?i?u tr? b?nh lý th?n kinh ngo?i biên. ?ái tháo ???ng có th? là nguyên nhân, vì v?y nên ki?m soát t?t b?nh ?ái tháo ???ng. C?n thay ??i l?i s?ng, ch?ng h?n nh? h?n ch? ho?c không u?ng r??u, b? hút thu?c, t?ng v?n ??ng, duy trì tr?ng l??ng c? th? kh?e m?nh c?ng có th? làm gi?m b?nh th?n kinh ngo?i biên.

?i?u tr? h?i ch?ng ?ng c? tay: N?u h?i ch?ng ?ng c? tay là nguyên nhân gây ra l?u thông kém ? ngón tay, c?n dùng các bi?n pháp sau: ng?ng các ho?t ??ng l?p ?i l?p l?i có th? ?ã gây ra b?nh lý này; kéo giãn các ngón tay và xoay c? tay th??ng xuyên; dùng thu?c gi?m ?au nh? naproxen ho?c ibuprofen; s? d?ng m?t thanh n?p c? tay vào ban ?êm, l?u ý thanh n?p không bó quá ch?t; không g?i ??u lên tay khi ng?.

Tóm l?i, phát hi?n s?m các d?u hi?u và tri?u ch?ng c?a tu?n hoàn kém ? ngón tay là vô cùng quan tr?ng, vì nó có th? d? báo cho tình tr?ng s?c kh?e hi?n t?i ho?c ti?m ?n, d? báo b?nh lý t?i ch? c?a ngón tay ho?c toàn thân. ?i?u này r?t c?n thi?t trong vi?c xác ??nh nguyên nhân gây ra các tri?u ch?ng và c?ng ?óng m?t vai trò quan tr?ng trong vi?c l?a ch?n ?i?u tr? s?m và ch?m sóc thích h?p.

 

((Theo poorcirculation.net và newhealthadvisor.com))

Top