9 nguy cơ dễ làm khởi phát bệnh gout

B?nh gút là m?t d?ng ?au ??n t?t cùng c?a b?nh viêm kh?p, th??ng ?nh h??ng ??n kh?p ngón cái c?a bàn chân và các kh?p khác.

B?nh gút là m?t d?ng ?au ??n t?t cùng c?a b?nh viêm kh?p, th??ng ?nh h??ng ??n kh?p ngón cái c?a bàn chân và các kh?p khác. Các y?u t? dinh d??ng (ch?ng h?n nh? th?t ?? và r??u), có th? gây ra c?n ?au gút. Tuy nhiên, m?t s? lo?i thu?c và tình tr?ng s?c kh?e ho?c thói quen sinh ho?t có th? làm kh?i phát c?n ?au do b?nh gút.

M?t n??c

M?t n??c gây nhi?u ?nh h??ng x?u cho s?c kh?e, và b?nh gút là m?t trong s? nh?ng b?nh ch?u ?nh h??ng do m?t n??c. “M?t n??c có th? làm t?ng n?ng ?? acid uric trong máu và ? nh?ng ng??i d? b? t?ng nh? v?y có th? ?óng góp cho m?t ??t c?p b?nh gút” - TS. Theodore Vanitallie, giáo s? t?i ??i h?c Columbia, Hoa K? cho bi?t. H??ng ngày, c?n u?ng ?? n??c v?i 6-8 ly n??c l?c m?i ngày, ??c bi?t là n?u b?n ?ang m?c b?nh gút ho?c có các y?u t? nguy c? ti?m ?n khác c?a b?nh gút.

Th?a cân béo phì

Th?a cân và béo phì là m?t y?u t? nguy c? quan tr?ng c?a b?nh gút. Nghiên c?u cho th?y, th?a cân và béo phì t?o ?i?u ki?n hình thành b?nh gút, do kích thích c? th? t?o ra acid uric và ng?n ch?n s? bài ti?t acid uric ra kh?i c? th?. N?u th?a cân hay béo phì, gi?m cân ngay có th? làm gi?m nguy c? b?nh gút. T? ch?c Y t? Th? gi?i khuy?n cáo, ch? s? kh?i c? th? (BMI) ? ng??i Nam Á nên t? 18,5 - 23. N?u ch? s? BMI trên 23 là th?a cân và trên 25 là b? béo phì. Duy trì m?t tr?ng l??ng kh?e m?nh là m?t b??c quan tr?ng ?? ki?m soát l??ng acid uric máu.

b?nh g�tB?nh gút x?y ra do l?ng ??ng tinh th? acid uric k?t tinh ? các kh?p và làm t?n th??ng các kh?p.

 

Mãn kinh

T?ng nguy c? b?nh gút có th? là m?t h?u qu? không mong mu?n c?a th?i k? mãn kinh. Nguyên nhân do estrogen - m?t hormon giúp th?n bài ti?t acid uric, gi?m xu?ng trong và sau th?i k? mãn kinh. Tác d?ng b?o v? c?a estrogen c?ng là lý do ph? n? tr??c khi mãn kinh ít có kh? n?ng b? b?nh gút so v?i nam gi?i. Ph? n? sau khi mãn kinh nên c?n th?n ?? tránh các y?u t? nguy c? khác c?a b?nh gút. Theo m?t s? nghiên c?u, có th? h?n ch? b?nh gút b?ng cách tiêu th? cà phê và vitamin C.

Ch?n th??ng

M?t ch?n th??ng nh? nh? va ch?m ngón chân cái có th? t?o ?i?u ki?n phát tri?n b?nh gút. Kh?p b? ch?n th??ng làm cho acid uric d? l?ng ??ng h?n và có th? d?n ??n m?t ??t c?p c?a b?nh gút. Thoái hóa kh?p, th??ng g?p ? ng??i l?n tu?i, c?ng liên quan v?i b?nh gút. Vì v?y, c? g?ng tránh ch?n th??ng ngón chân ho?c ngón tay, xo?n m?t cá chân ho?c các vi ch?n th??ng liên t?c trên m?t kh?p.

Mang giày không v?a, không tho?i mái

M?c dù v?n ch?a có m?t nghiên c?u v? tác d?ng c?a ?ôi giày v?i nguy c? b?nh gút, mang giày không tho?i mái không t?t cho s?c kh?e, nh?t là b?nh tim m?ch. N?u c? th? ?ang trong tình tr?ng có t?ng acid uric máu, mang giày ch?t, không v?a bàn chân và không tho?i mái d? gây nh?ng l?c nén không t?t trên các kh?p bàn chân, t?o ?i?u ki?n l?ng ??ng acid uric ? các kh?p b? th??ng t?n kéo dài do chèn ép, d? d?n ??n b?nh gút. Ph? n? nên l?a ch?n giày gót th?p ?? gi?m b?t các l?c ép trên các ngón chân ho?c h?n ch? th?i gian ?i giày cao gót.

Ti?n s? gia ?ình

Ti?n s? gia ?ình là m?t y?u t? có tác ??ng l?n ??n nguy c? b?nh gút n?m ngoài ki?m soát c?a cá nhân. Kho?ng 20% b?nh nhân b? gút có ti?n s? gia ?ình m?c b?nh gút. N?u b?n có ti?n s? gia ?ình b? gút, c?n ph?i nh?n th?c rõ các y?u t? nguy c? khác, ??c bi?t là khi b?n có tu?i. ?àn ông vào ?? tu?i 40 có nguy c? cao nh?t c?a b?nh gút, ph? n? sau mãn kinh c?ng gia t?ng nguy c? b? b?nh gút. Nên tránh các y?u t? nguy c? và th?c ph?m d? hình thành b?nh gút.

Thu?c l?i ti?u thiazide

Nh?ng lo?i thu?c u?ng này làm t?ng bài ti?t n??c ti?u ?? giúp ki?m soát t?ng huy?t áp. Do th?n kéo ch?t l?ng ra kh?i c? th? kèm t?ng ?ào th?i acid uric, d?n ??n làm t?ng nguy c? tái t?o c?a acid uric trong c? th? và nguy c? gây ra b?nh gút. Thu?c l?i ti?u thiazide có th? gây ra s? m?t cân b?ng ch?t l?ng trong c? th?. Các tri?u ch?ng c?a m?t cân b?ng bao g?m c?m giác khát n??c, khô mi?ng, bu?n ng?, lú l?n, co gi?t, t?ng nh?p tim và gi?m l??ng n??c ti?u. T?ng n?ng ?? acid uric do vi?c s? d?ng các thu?c l?i ti?u thiazide có th? làm t?ng nguy c? phát tri?n b?nh tim m?ch vành và nh?i máu c? tim (theo HealthCentral.com).

Aspirin

Aspirin, còn g?i acid acetylsalicylic, là m?t thu?c kháng viêm và gi?m ?au có th? làm thay ??i n?ng ?? acid uric máu và hình thành b?nh gút. Dùng li?u th?p aspirin, s? d?ng không th??ng xuyên, có th? gây ra s? gia t?ng n?ng ?? acid uric, nh?ng v?i li?u cao c?a aspirin có th? làm gi?m n?ng ?? acid uric máu.

Thu?c ch?ng th?i  ghép

Thu?c ch?ng ?ào th?i m?nh ghép, nh? cyclosporin, có th? làm t?ng n?ng ?? acid uric trong máu và làm t?ng nguy c? phát tri?n b?nh gút. Các lo?i thu?c này làm t?ng s? s?ng còn c?a ng??i ?ã tr?i qua ph?u thu?t ghép t?ng, nh? tim, th?n và t?y x??ng. Cyclosporine c?ng có th? ch?a các b?nh nh? viêm kh?p d?ng th?p và b?nh v?y n?n. R?i lo?n ch?c n?ng th?n có th? x?y ra khi dùng thu?c ch?ng ?ào th?i m?nh ghép, khi th?n b? th??ng t?n làm m?t kh? n?ng lo?i b? hi?u qu? acid uric ra kh?i c? th?, có th? làm n?ng ?? acid uric máu t?ng.

 

Acid uric là m?t s?n ph?m t? quá trình chuy?n hóa purin trong c? th?. N?u c? th? có quá nhi?u purin, do khuynh h??ng t? nhiên ho?c do ?n các lo?i th?c ph?m giàu purin, d?n ??n acid uric trong máu t?ng. B?nh gút x?y ra do l?ng ??ng tinh th? acid uric k?t tinh ? các kh?p và làm t?n th??ng các kh?p. Ng??i b?nh có các tri?u ch?ng ?au, viêm và s?ng. Ngoài ra, dùng m?t s? thu?c ho?c tình tr?ng s?c kh?e c?a c? th? ho?c thói quen sinh ho?t có th? làm t?ng n?ng ?? acid uric máu, d? d?n ??n b?nh gút.
 

 

S?c Kh?e ??i S?ng

((Theo Livestrong.com và Health.com))

Top