Vi rút Zika: mối lo ngại của Bộ Y tế Việt Nam vào mùa mưa

Vi rút Zika hi?n ?ang là m?i quan tâm ? các Qu?c gia trên toàn Th? gi?i. Vào tháng 10 n?m 2015, các t? ch?c Y t? ? các qu?c gia ? Châu M? ?ã báo cáo s? có m?t c?a vi rút Zika c?ng nh? t?c ?? lây truy?n nhanh chóng trong c?ng ??ng này.

MÙA M?A LÀ TH?I ?I?M X?Y RA NHI?U CA LÂY NHI?M VI RÚT ZIKA DO MU?I ??T

??n nay, trên Th? gi?i ?ã ghi nh?n 70 qu?c gia và vùng lãnh th? có s? lây truy?n c?a vi rút Zika do mu?i truy?n, 11 qu?c gia có s? lây truy?n qua ???ng tình d?c. T? ch?c y t? Th? gi?i (WHO) nh?n ??nh vi?c lây truy?n c?a vi rút Zika m?c dù có chi?u h??ng ch?m l?i nh?ng còn ti?m ?n nhi?u nguy c? d?ch b?nh, ??c bi?t nh?ng n?i có vect? truy?n b?nh.

Theo báo cáo m?i nh?t ? khu v?c ?ông Nam Á, tính ??n ngày 31/8/2016, t?i Singapore ?ã có 115 tr??ng h?p nhi?m vi rút Zika  k? t? ca m?c b?nh ??u tiên ???c công b? ngày 27/ 8 cùng n?m, các ca nhi?m m?i ?ang liên t?c ???c ghi nh?n.

Tr??c tình hình d?ch bùng phát hi?n nay, B? Y t? Vi?t Nam ?ang ??i m?t v?i nhi?u m?i lo ng?i:

  • Trong th?i gian g?n ?ây, Vi?t Nam th??ng x?y ra nh?ng ??t m?a bão l?n gây l? l?t, ng?p úng ? nhi?u t?nh/ thành ph?, th?i ti?t khí h?u vào mùa m?a th?t th??ng là ?i?u ki?n thu?n l?i cho mu?i phát tri?n, ??c bi?t là mu?i Aedes_ ?ây là vect? truy?n b?nh c?a virus Zika; vi rút truy?n b?nh s?t xu?t huy?t Dengue, chikungunya và s?t vàng.
  • S? giao l?u thu?n l?i gi?a các qu?c gia trong khu v?c ?ông Nam Á nên có nguy c? r?t l?n các tr??ng h?p b? nhi?m vi rút Zika sau khi t? các n??c trong khu v?c tr? v?, ??c bi?t là Singapore.
  • Tri?u ch?ng b?nh do vi rút Zika và s?t xu?t huy?t Dengue khá gi?ng nhau, trong khi ch?t l??ng khám ch?a b?nh, sàng l?c c?ng nh? t? ch?c giám sát, phòng ch?ng d?ch b?nh ? Vi?t Nam còn nhi?u y?u kém do ?ó còn nhi?u thi?u sót trong vi?c phòng, phát hi?n và ki?m soát ngu?n b?nh.

??i m?t v?i các m?i lo ng?i này, B? Y t? Vi?t Nam t?ng c??ng t? ch?c giám sát ch? ??ng ?? phát hi?n s?m các tr??ng h?p nhi?m vi rút Zika và t? ch?c x? lý ? d?ch k?p th?i; ph?i h?p th??ng xuyên v?i WHO và các ??n v? liên quan ?? ??a ra các bi?n pháp phòng ch?ng d?ch b?nh phù h?p v?i tình hình d?ch b?nh; ??ng th?i kh?n tr??ng h?p bàn và xây d?ng k? ho?ch t?ng c??ng giám sát s? d?ng test Tricplex cùng lúc có th? phát hi?n 3 tác nhân gây b?nh g?m: vi rút Zika, s?t xu?t huy?t Dengue, s?t Chikungunya ?? tri?n khai s?m ngay ??u tháng 9/2016. Test Trioplex ???c Trung tâm Ki?m soát và Phòng ng?a b?nh t?t Hoa K? (US CDC) h? tr?

Qua báo cáo c?a h? th?ng giám sát, c? quan ch?c n?ng ?ã xét nghi?m 2.554 m?u b?nh ph?m trên Toàn qu?c và phát hi?n 3 tr??ng h?p d??ng tính v?i vi rút Zika t?i 3 t?nh/ thành ph?: H? Chí Minh, Khánh Hòa, và Phú Yên. Tr??ng h?p m?c b?nh g?n ?ây nh?t x?y ra ? Phú Yên ???c công b? ngày 3/8/2016. ??i di?n B? Y t? nh?n ??nh trong th?i gian t?i, Vi?t Nam có th? ti?p t?c ghi nh?n thêm tr??ng h?p m?c m?i b?nh do vi rút Zika

M?T S? THÔNG TIN C?N BI?T

Vi rút Zika lây truy?n qua v?t ??t c?a mu?i Aedes ( cùng lo?i mu?i truy?n b?nh s?t xu?t huy?t dengue, chikungunya và s?t vàng) và ???ng tình d?c. Khi nhi?m vi rút, ng??i b?nh th??ng s?t nh?, phát ban, viêm k?t m?c (?au m?t ??) và ?au c?. ?i?u ?áng lo ? ?ây là m?i ?e d?a c?a vi rút ??i v?i s?c kh?e c?a ph? n? mang thai và tr? s? sinh. Hi?n nay, vi rút Zika v?n ch?a có v?c xin phòng b?nh.

B? Y t? khuy?n cáo ng??i dân th?c hi?n các bi?n pháp: Ch? ??ng phòng ch?ng mu?i ??t, di?t mu?i và lo?ng qu?ng (b? g?y); Sinh ho?t tình d?c an toàn, s? d?ng bao cao su ?? tránh lây truy?n qua ???ng tình d?c.

Ph? n? mang thai trong vòng 3 tháng ??u n?u có bi?u hi?n s?t ho?c phát ban và ?au kh?p, ?au m?t ?? nên ??n các c? s? y t? ?? ???c khám, t? v?n và h??ng d?n theo dõi s?c kh?e ??nh k? ?? s?m phát hi?n nhi?m virus Zika và các d? t?t c?a thai nhi.

Ch? ??ng phòng ch?ng là bi?n pháp t?t nh?t ?? ng?n ng?a m?c các b?nh do mu?i truy?n vào mùa m?a này.

 

Theo Thông Tin Y D??c

Top