Ứng dụng công nghệ 3D vào giảng dạy ngành y

N?m h?c 2016-2017, ??i h?c Tân T?o tr? thành tr??ng ??i h?c th? hai trong khu v?c ?ông Nam Á, và ??i h?c ??u tiên t?i Vi?t Nam ??a công ngh? 3D tiên ti?n nh?t th? gi?i - h? th?ng Anatomage table c?a M? vào gi?ng d?y b? môn gi?i ph?u, ph?c v? nghiên c?u khoa h?c và có th? ?ng d?ng ?? d?y m?t s? môn b?nh h?c trong lâm sàn…

 

Anatomage Table là h? th?ng gi?i ph?u hình 3D công ngh? tiên ti?n nh?t cho giáo d?c gi?i ph?u ?ã ???c ?ng d?ng b?i nhi?u tr??ng y t? và các t? ch?c hàng ??u th? gi?i. Nó là nét ??c bi?t trong các H?i ngh? c?a TEDTalks, PBS, Fuji TV… và nhi?u t?p chí khác b?i cách ti?p c?n sáng t?o khi trình bày gi?i ph?u h?c. Các ho?t ??ng d??i hình th?c b?ng y?u t? k?t h?p v?i ph?n m?m X quang n?i ti?ng Anatomage và n?i dung lâm sàng tách B?ng Anatomage t? b?t k? h? th?ng hình ?nh nào trên th? tr??ng.

Ti?n s? Nguy?n Th? Tuy?t – gi?ng viên Khoa Y ??i h?c Tân T?o cho bi?t: “H? th?ng Anatomage table mô ph?ng toàn b? c? th? ng??i theo ?úng kích th??c th?t, các hình ?nh mô ph?ng có ?? chính xác cao v?i các hình ?nh X-quang, MRI, CT, scan… giúp ng??i h?c không còn ph?i t??ng t??ng các b? ph?n trong c? th? nh? th? nào, ???ng ?i c?a các m?ch máu th?n kinh, các c? bám t?n ra sao. H? s? có ???c nh?ng tr?i nghi?m phong phú và th?c t? nh?t v?i các mô t? b?nh lý t? ngân hàng d? li?u v? tri?u ch?ng bình th??ng c?ng nh? b?t th??ng mà ph??ng pháp h?c truy?n th?ng trên t? thi không th? có ???c”.

 

??i h?c Tân T?o là ??i h?c phi l?i nhu?n thành l?p v?i m?c tiêu tr? thành tr??ng ??i h?c Vi?t Nam ??t tiêu chu?n qu?c t?. Các kho?n thu c?a tr??ng ??u dùng cho vi?c tái ??u t? ?? nâng cao ch?t l??ng s?ng, h?c t?p, gi?ng d?y và nghiên c?u khoa h?c. Dù m?i ho?t ??ng ???c 5 n?m, ??i h?c Tân T?o ?ã ??t ???c nh?ng thành tích ?áng m? ??c v?i 67 công trình nghiên c?u khoa h?c ???c công nh?n và công b? trên các t?p chí khoa h?c uy tín trên th? gi?i, ??ng th?i nh?ng sinh viên ??u tiên t?t nghi?p 100% có vi?c làm v?i m?c l??ng kh?i ?i?m lên ??n 1.000$.

??i h?c Tân T?o ??c bi?t chú tr?ng phát tri?n khoa y v?i tiêu chí xây d?ng m?t ??i ng? bác s? nhi?t huy?t gi?i Y Thu?t, th?u Y ??o và luôn tâm ni?m Y ??c, sinh viên khoa Y ??i h?c Tân T?o không ch? ???c th? h??ng kho tri th?c không gi?i h?n t? nh?ng giáo s? ti?n s?, bác s? ??u ngành trong n??c và qu?c t?, mà còn ???c ti?p c?n v?i nh?ng công ngh?, nh?ng ti?n b? khoa h?c hàng ??u th? gi?i ngay t?i tr??ng và t?i các tr??ng ??i h?c, các b?nh vi?n uy tín t?i Hoa K? và Hàn Qu?c thông qua các ch??ng trình liên k?t ?ào t?o th?c t?p th??ng niên.

 

?nh: Sinh viên Y ?H Tân T?o g?p g? GS Ngô B?o Châu trong chuy?n th?c t?p 2 tháng t?i B?nh vi?n St. Mary, bang Indiana, Hoa K?. 

??i h?c Tân liên t?c c?p nh?t nh?ng ph??ng pháp h?c tiên ti?n nh?t trên th? gi?i k?t h?p t?ng c??ng ??u t? c? s? v?t ch?t, trang thi?t b? hi?n ??i nh?t, ?áp ?ng yêu c?u h?c t?p, gi?ng d?y và nghiên c?u t?t nh?t.

Theo Dân Trí

 
 
Top