Tập đoàn Tân Tạo hướng về vùng bảo miền Trung

Ngày 11-13/11, ??i di?n BL? T?p ?oàn Tân T?o (ITACO) ph?i h?p cùng CLB Doanh Nhân Sài Gòn t? ch?c chuy?n hành trình v? v?i ??ng bào vùng l? mi?n Trung nh?m ??ng viên, th?m h?i và h? tr? thi?t h?i do l? l?t gây ra.

C?n l? ?ã ?i qua, nh?ng thi?t h?i v? ng??i và c?a cho bà con mi?n Trung ru?t th?t ?ang ph?i gánh ch?u thì r?t n?ng n?. ??t bi?t là ng??i dân ? t?nh Qu?ng Bình ?ang s?ng trong lo l?ng v?i bao khó kh?n, ch?ng ch?t phía tr??c: 22 ng??i ch?t, 25 ng??i b? th??ng, h?n 90.000 ngôi nhà b? ng?p, h?n 100.000 con gia súc, gia c?m b? trôi và ch?t, hàng ch?c tàu thuy?n ?ánh cá c?a ng? dân b? sóng ?ánh chìm, các tuy?n ???ng giao thông, h? th?ng th?y l?i, c? s? h? t?ng b? h? h?ng n?ng. Thi?t h?i và m?t mát ?ã qua bây gi? bà con ph?i ??i m?t nhi?u th?: Don dep v? sinh môi tr??ng, làm l?i nhà c?a, chu?ng trai, ru?ng v??n,… ?? hòa nh?p cu?c s?ng.

??ng c?m tr??c nh?ng khó kh?n c?a bà con mi?n Trung, v?i t?m lòng "T??ng thân t??ng tr? - Lá lành ?ùm lá rách". BL? ITACO ?ã v?n ??ng t?p th? cán b? - CNV T?p ?oàn ?ng h? 1 ngày l??ng ?? h? tr? cho bà con nghèo vùng l? t?i Ngh? An và Qu?ng Bình.
T?i Ngh? An: ?oàn di chuy?n ??n Trung tâm Y t? Xã H?ng Trung ?? khám s?c kh?e cho 300 ng??i dân và t?ng quà cho 200 h?c sinh c?p 1 Tr??ng Nguy?n Tr??ng T? xã H?ng Trung, Huy?n H?ng Nguyên, T?nh Ngh? An,

T?i Qu?ng Bình: ?oàn ?ã khám và t?ng quà cho 300 bà con t?i Xã Qu?ng Trung và h? tr? trang thi?t bi cho Tr??ng m?n non xã, phát quà cho 367 em Tr??ng ti?u hoc xã và cho 323 em Tr??ng THCS Xã Qu?ng Trung , Th? xã Ba ??n, T?nh Qu?ng Bình.

M?t s? hình ?nh ?oàn t? thi?n:

?nh: Ông Tr?n ?ình H?ng - P.TG? ITACO cùng ?oàn t? thi?n có m?t t?i sân bay Vinh ?? b?t ??u chuy?n hành trình v? v?i bà con vùng l? Ngh? An và Qu?ng Bình.

?nh: Thành viên ?oàn t? thi?n di chuy?n ?? dùng, sách v?, nhu y?u ph?m c?n thi?t vào n?i t?p trung ?? trao cho bà con vùng l?.

?nh: Ki?m tra l?i các lo?i thu?c phù h?p ?? ti?n hành khám ch?a b?nh cho bà con nghèo.

?nh: Ông Tr?n ?ình H?ng - P.TG? ITACO ??i di?n cho t?p th? cán b? CNV T?p ?oàn Tân T?o tr?c ti?p ??n ??a ph??ng ?nh h??ng n?ng t? ??t thiên tai v?a qua ?? h? tr? cho ng??i dân.

?nh: Các bác s? khám ch?a b?nh và c?p phát thu?c mi?n phí cho ng??i dân.

?nh: ?oàn c?ng h? tr? các ph?n quà nh?: c?p, sách, v?, ... cho các em h?c sinh có hoàn c?nh khó kh?n.

?nh: Các m?t hàng nhu y?u ph?m c?n thi?t trong ??i s?ng h?ng ngày c?a ng??i dân.

?nh: Trong bu?i chi?u cùng ngày, ?oàn c?ng ?ã ??n và dâng h??ng t?i ?ài t??ng ni?m các anh hùng li?t s? ?ã hi sinh t?i Ngã Ba ??ng L?c.

 
Top