Bệnh Viện Tân Tạo khám chữa bệnh miễn phí cho gần 3.000 người dân huyện Đức Hòa

 

Ngày 23/6/2016 B?nh vi?n Tân T?o t? ch?c ch??ng trình "6 NGÀY KHÁM CH?A B?NH, PHÁT THU?C MI?N PHÍ T?I B?NH VI?N ?A KHOA TÂN T?O" cho ng??i dân huy?n ??c Hòa, ??ng th?i dành t?ng nhi?u món quà ý ngh?a và thi?t th?c cho bà con khi ??n tham gia khám ch?a b?nh.

 

Nh?ng ngày cu?i tháng 6 n?m 2016, ???c s? ch?p thu?n c?a ban lãnh ??o b?nh vi?n và s? ?ng h? c?a S? Y T? t?nh Long An, b?nh vi?n Tân T?o ?ã t? ch?c ch??ng trình khám ch?a b?nh, phát thu?c mi?n phí cho ng??i dân ??c Hòa nói riêng và c? n??c nói chung.


Trong su?t 6 ngày ho?t ??ng khám ch?a b?nh mi?n phí, b?nh vi?n ?ã ti?p nh?n 3.000 b?nh nhân ??n khám ch?a b?nh. Cùng v?i ??i ng? y bác s? chuyên khoa có nhi?u kinh nghi?m, t?n tâm t?n tình, và các trang thi?t b? hi?n ??i t?i b?nh vi?n, ng??i dân ??c Hòa ?ã ???c ch?m sóc s?c kh?e m?t cách t?t nh?t mà không ph?i tr? b?t kì chi phí nào.

Ng??i dân nh?n phi?u ??ng kí khám b?nh

CH??NG TRÌNH KHÁM CH?A B?NH VÀ C?P PHÁT THU?C MI?N PHÍ BAO G?M:
-    Khám b?nh cho tr? em t? 0 – 16 tu?i
-    Khám b?nh và ch?a r?ng cho tr? em t? 8 – 16 tu?i
-    Khám ph? khoa cho ph? n? t? 35 – 65 tu?i (?ã có gia ?ình)
-    Khám b?nh t?ng quát cho ng??i l?n
-    Khám ch?a R?ng
-    Khám ch?a M?t
-    Ngoài vi?c ???c khám ch?a b?nh mi?n phí, b?nh nhân còn ???c h??ng d?n rõ ràng v? b?nh và t? v?n cách dùng thu?c, cách phòng b?nh, ch?m sóc s?c kh?e…

M?t ph?n quà t?ng t? ch??ng trình

Sau khi ???c chu?n ?oán b?nh, phát thu?c mi?n phí, t?t c? ng??i dân khi tham gia ch??ng trình ??u ???c t?ng m?t ph?n quà bao g?m: ki?ng râm ch?ng n?ng, ki?ng ??c sách, ki?ng c?n, d?u ?n, kem ?ánh r?ng, bàn ch?i ?ánh r?ng, s?a...tr? em ???c t?ng thêm xe ??y, s?a b?t, thú nh?i bông... ng??i cao tu?i ???c t?ng thêm d?u gió xanh, g?y ch?ng, xe l?n, xe l?c...

Xe l?c cho ng??i khuy?t t?t


Ch??ng trình ???c s? quan tâm và ?ng h? c?a ?ông ??o ng??i dân t?i huy?n ??c Hòa và các vùng lân c?n.


Ch?a d?ng l?i t?i ?ó, sau ch??ng trình, b?nh vi?n Tân T?o còn liên k?t v?i m?t s?  b?nh vi?n l?n t?i TP.HCM ?? ??a h?n 200 ng??i dân ??c Hòa ?i m? m?t và t?t c? các tr? em h? hàm ?ch t?i ??c Hòa ???c ph?u thu?t, t?t c? ??u ???c b?nh vi?n tài tr? và ng??i dân không ph?i m?t m?t kho?ng chi phí nào.

Sau ch??ng trình, b?nh vi?n Tân T?o còn nh?n làm th? b?o hi?m Y T? mi?n phí cho ng??i dân nghèo t?i ??c Hòa ch?a có BHYT, h? tr? gi?m ti?n khám ch?a b?nh cho ng??i dân có BHYT ?i trái tuy?n....

B?nh vi?n Tân T?o luôn mong mu?n th?c hi?n nhi?u ch??ng trình h? tr? và ch?m sóc s?c kh?e ng??i dân ??c Hòa nói riêng và ng??i dân c? n??c nói chung. Trong t??ng lai, b?nh vi?n s? ti?p t?c th?c hi?n nhi?u ch??ng trình mi?n phí khác, nh?m ph?c v? nh?ng ng??i dân ch?a có ?i?u ki?n t?i huy?n nhà.


V?i ph??ng châm ho?t ??ng " T?n L?c - T?n Tâm - Tình Thâm - Trách Nhi?m" , b?nh vi?n ?a khoa Tân T?o luôn ??t l?i ích và s?c kh?e ng??i dân lên trên h?t.


B?NH VI?N ?A KHOA TÂN T?O - VÌ S?C KH?E NG??I DÂN ??C HÒA

 

M?t s? hình ?nh trong ch??ng trình khám ch?a b?nh mi?n phí :

Ng??i cao tu?i ???c t?ng g?y ch?ng mi?n phí

Khám m?t cho ng??i cao tu?i

T?ng kính lão mi?n phí cho t?t c? ng??i dân trên 45 tu?i

Khu v?c ngoài phòng khám 

V? m?t vui m?ng c?a ng??i dân sau khi th?m khám

Chích thu?c mi?n phí cho b?nh nhân ?au l?ng

Khám m?t lão

T?ng xe l?n cho ng??i cao tu?i ?i ??ng khó kh?n

?o kính lão tr??c khi c?t kính mi?n phí

--------------------------------------------

CÔNG TY C? PH?N B?NH VI?N TÂN T?O
??a ch?: Lô 10 ???ng ??c Hòa H?, KCN Tân ??c, ?p Bình Ti?n 1, Xã ??c Hòa H?, Huy?n ??c Hòa, T?nh Long An
?i?n Tho?i: 0723 769727   Website: http://benhvientantao.com

 

Top