ĐH Tân Tạo quốc tế hóa bác sĩ tương lai

T?i khoa Y - ?H Tân T?o, cùng vi?c th?c t?p t?i các b?nh vi?n trong n??c, sinh viên xu?t s?c còn ???c th?c t?p t?i các b?nh vi?n ? Nh?t B?n, M? ???c t?o ?i?u ki?n ti?p xúc v?i n?n y khoa hi?n ??i trên th? gi?i.

 

Hi?n nay ngoài m?t s? tr??ng ?H công l?p chuyên v? ngành Y, thì kh?i ngoài công l?p có th? nói ??n ?H Tân T?o là m?t trong nh?ng tr??ng có ch?t l??ng ?ào t?o ngành Y hi?u qu?.

Tham quan SMMC: th? vi?n, Khoa H?t nhân, Khoa ph?u thu?t…

Các sinh viên n?m 3 Khoa Y ??i h?c Tân T?o ?i d? h?i th?o khoa h?c ngành Y t?i Hoa K?


Hi?n nay, phía nhà tr??ng ?ã g?i 1 nhóm sinh viên n?m 3 ??u tiên có thành tích h?c t?p xu?t s?c sang th?c t?p t?i m?t s? b?nh vi?n t?i Hoa K?.T?i ?ây có ??y ?? c? s? v?t ch?t h? tr? cho vi?c h?c t?p và th?c hành c?a sinh viên: B?nh vi?n ?a khoa, cùng các thi?t b? y t? hi?n ??i…Vi?c h?c lý thuy?t theo mô hình ?ào t?o song ng? (Anh - Vi?t) c?ng giúp cho sinh viên d? dàng ti?p thu nh?ng ki?n th?c v?i các n?n y h?c tiên ti?n khác. Ngoài ra, 100% các sinh viên theo h?c còn ???c t?o ?i?u ki?n sang M? th?c t?p t?i m?t s? b?nh vi?n l?n ? San Francisco, Chicago, Hobart IN…; tham gia các bu?i h?i th?o khoa h?c có liên quan giúp sinh viên có d?p ???c trao ??i và h?c h?i v?i các n?n y h?c tiên ti?n.

 

Hoàng Phan Nh?t Minh - Sinh viên Khoa Y ?H Tân T?o: “Th?c t?p t?i Trung tâm y t? St. Mary, ?i?u quan tr?ng nh?t em h?c ???c ? ?ây là k? n?ng làm vi?c theo nhóm hi?u qu?. Các y tá không ch? ph?i h?p v?i nhau khi chu?n b? ph?u thu?t và h? tr? các bác s? trong quá trình ph?u thu?t. Có th? nói h? luôn luôn cùng nhau ki?m soát m?i th? ?? không x?y ra sai sót.”B?n Lê Tr?ng Hà - Sinh viên Khoa Y ?H Tân T?o, hi?n ?ang th?c t?p t?i b?nh vi?n ST Mary (M?) chia s?: “M?c dù em ???c h?c r?t nhi?u v? y h?c h?t nhân nh?ng em ngh? thái ?? làm vi?c là ?i?u em ???c h?c h?i nhi?u nh?t t?i St. Mary. T?t c? b?nh nhân ??u ???c lên l?ch s?n sàng và r?t ?úng gi?. Nh?ng ngày nhi?u b?nh nhân, h? làm vi?c quá tr?a và ch? d?ng l?i 2 phút ?? ?n m?t cái bánh nh? ho?c u?ng ng?m cafe r?i ti?p t?c làm vi?c.”

Vi?c th?c t?p, nghiên c?u khoa h?c c?a sinh viên luôn ???c Khoa Y Tân T?o ??c bi?t chú tr?ng. Bên c?nh vi?c th?c t?p t?i các b?nh vi?n trong n??c, các sinh viên xu?t s?c còn ???c c? ?i th?c t?p t?i các b?nh vi?n n??c ngoài nh? t?i Nh?t B?n và M?.

M?c dù khóa sinh viên ??u tiên c?a Khoa Y m?i b??c sang n?m th? 3 nh?ng ?ã có thành tích ?áng k? nh? ch??ng trình ?ào t?o song ng? Anh - Vi?t ?? sinh viên ti?p xúc k?p th?i v?i n?n y khoa hi?n ??i trên th? gi?i; Ph?i h?p y h?c lâm sàng v?i y h?c phân t? ngay t? n?m ??u, vì v?y sau n?m th? nh?t, sinh viên ?ã bi?t m? trên thi th?, làm b?nh án khám b?nh t?i b?nh vi?n... H?t n?m th? hai, sinh viên ?ã bi?t ?? ?? cùng vi?c nghiên c?u và báo cáo khoa h?c t?i các h?i ngh? qu?c t?."

vietnamnet
 

Giáo s? Ngô B?o Châu ?n t?i cùng nhóm sinh viên khoa Y ??i h?c Tân T?o qua M? th?c t?p

Trong nhi?u n?m qua, ngành Y luôn m? r?ng quan h? h?p tác v?i các n?n y h?c tiên ti?n trên th? gi?i và ??c bi?t h?n là t?o ?i?u ki?n cho sinh viên áp d?ng và nâng cao ki?n th?c k? n?ng trong môi tr??ng qu?c t?. ?i?u này th?c s? là ??ng l?c thúc ??y sinh viên n? l?c h?n n?a trong h?c t?p. ??i v?i ?H Tân T?o, nhà tr??ng luôn nâng c?p và ??i m?i các trang thi?t b? hi?n ??i ph?c v? cho công tác ?ào t?o.Có th? nói, ?ây ???c xem là h??ng ?i riêng và r?t hi?u qu? trong vi?c nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o ngành Y t?i Vi?t Nam.

Theo VietNamNet

Top