Chương trình tập huấn y tế miễn phí cho doanh nghiệp từ bệnh viện Tân Tạo

Nh?m trang b? ki?n th?c, k? n?ng trong công tác s? c?p c?u cho ng??i lao ??ng, h?n ch? m?c th?p nh?t thi?t h?i, th??ng tích có th? x?y ra cho ng??i lao ??ng trong quá trình làm vi?c, ???c s?  ?ng h? t? S? Y T? Long An và th?ng nh?t t? phía Ban lãnh ??o, b?nh vi?n Tân T?o  t? ch?c bu?i t?p hu?n s? c?p c?u t?i ch? n?m 2016 cho h?n 1.000 doanh nghi?p, công ty trong khu v?c huy?n ??c Hòa.

 

S?c kh?e cán b? nhân viên là tài s?n l?n không ch? c?a b?n thân cán b? nhân viên mà còn là tài s?n l?n c?a m?i doanh nghi?p. Các doanh nghi?p ??u luôn quan tâm và chi phí ngân sách không nh? ?? ??m b?o an toàn trong lao ??ng, nh?ng nh?ng s? c? do khách quan và c? ch? quan c?a ng??i lao ??ng v?n hy h?u g?p ph?i. Vi?c x? lý t?i ch? các s? c? không may nh? b? ?i?n gi?t hay tai n?n lao ??ng gây ch?n th??ng, ch?y máu là vi?c làm vô cùng c?n thi?t.

Hi?u ???c vi?c công nhân lao ??ng trong các doanh nghi?p th??ng thi?u k? n?ng khi g?p ph?i s? c? này, B?nh vi?n Tân T?o tri?n khai k? ho?ch ??ng hành cùng Doanh nghi?p t? ch?c ch??ng trình T?p hu?n Y T? c? s? mi?n phí cho cán b?, nhân viên, công nhân t?i các công ty trong khu v?c huy?n ??c Hòa.

N?i dung t?p hu?n: Cung c?p h? th?ng v?n b?n pháp quy liên quan ??n v? sinh lao ??ng; các y?u t? có h?i tác ??ng ??n s?c kh?e c?a ng??i lao ??ng và bi?n pháp phòng ng?a; gi?i thi?u các b?nh ngh? nghi?p ???c b?o hi?m xã h?i chi tr?; th?c hành các thao tác s? c?p c?u t?i ch? nh? Hô h?p c?p c?u ng??i b? tai n?n ng?ng tim, ng?ng th?; x? lý v?t th??ng tr??c khi b?ng; cách s? d?ng b?ng cu?n, b?ng vòng r?n cu?n, b?ng ch? nhân, b?ng s? 8; cách s? d?ng n?p ?? c? ??nh gãy x??ng, c? ??nh gãy x??ng tay, gãy x??ng chân; x? lý say n?ng, s?t cao, ng?t x?u, ?i?n gi?t, c?m l?nh, ng? ??c th?c ph?m, ng?t th?, c?m máu, v?n chuy?n b?nh nhân..v.v.

Ch??ng trình di?n ra t? ngày 01/6/2016 ??n h?t ngày 31/07/2016. B?nh vi?n  s? c? bác s? chuyên môn gi?i nghi?p v? ??n T?p hu?n Y T? c? s? cho cán b?, nhân viên, công nhân Công ty t?i ch?. B?nh vi?n t? ch?c th?c hi?n ch??ng trình hoàn toàn mi?n phí, không thu b?t k? kho?n phí nào.

V?i m?c ?ích, ý ngh?a thi?t th?c, ???c s? h??ng d?n t?n tình, chu ?áo c?a các Y Bác S? cùng s? tham gia tích c?c c?a các h?c viên,các bu?i t?p hu?n ?ã di?n ra thành công t?t ??p. Các cán b? công nhân viên tham gia bu?i t?p hu?n ?ã hi?u ???c t?m quan tr?ng và ti?p thu ???c nhi?u ki?n th?c, k? n?ng b? ích trong công tác s? c?p c?u ban ??u. K?t thúc khóa h?c, t?t c? h?c viên ??u n?m v?ng các k? n?ng c?n thi?t, có kh? n?ng x? trí trong tr??ng h?p x?y ra s? c? t?i n?i làm vi?c c?ng nh? trong sinh ho?t hàng ngày.     

"T?p hu?n Y T? c? s?" là m?t trong nh?ng ch??ng trình mi?n phí khá h?u ích dành cho ng??i dân ??c Hòa. Sau ch??ng trình này, ban lãnh ??o b?nh vi?n Tân T?o c?ng ?ang có nhi?u d? án T?p hu?n, khám ch?a b?nh mi?n phí khác, nh?m h??ng ??n m?c tiêu " VÌ S?C KH?E NG??I DÂN ??C HÒA".

--------------------------------------------

 B?NH VI?N TÂN T?O
??a ch?: Lô 10 ???ng ??c Hòa H?, KCN Tân ??c, ?p Bình Ti?n 1, Xã ??c Hòa H?, Huy?n ??c Hòa, T?nh Long An
?i?n Tho?i: 0723 769727   Website: http://benhvientantao.com

 

 

Top